…we simply make it count!

Regimul fiscal al dividendelor obținute de persoane fizice în anul 2017

În conformitate cu prevederile art.97 alin.7 din legea 227/2015 privind Codul Fiscal, în  anul 2017 se menține cota de impozitare  de 5% a veniturilor obținute din dividende obținute de către persoanele fizice ca urmare a deținerii de titluri de participare la o persoană juridică. Impozitul este datorat de persoana fizică însă obligația de a îl reține și vira la Bugetul de Stat revine plătitorului de venit, respectiv persoanei juridice care efectuează plata acestora. Toate sumele achitate  în anul 2017 persoanelor fizice ca și dividende ( in valoare netă , brută și impozitul reținut) se raportează fiscului în anul 2018 prin depunerea declarației 205 de către plătitorii de venituri.

Începând cu anul 2017 pentru  veniturile din dividende, pe lângă cota de impozit de 5% persoanele fizice datorează și 5,5% contribuție socială de sănătate.  Modalitatea de stabilire și plată a contribuțiilor este reglementată la art.178 din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv obligațiile de plată pentru contribuțiile de sănătate se stabilesc de către organul fiscal  în anul 2018 prin decizie de impunere . Sumele datorate se comunică prin decizie de impunere iar termenul de plată este de maxim 60 zile de la data comunicării și vor fi achitate de către persoana fizică, persoana juridică plătitoare de venituri neavând nici o obligație în ceea ce privește reținerea și plata contribuției de sănătate.

Conform celor precizate la art. 176 alin.2 din Codul Fiscal cu 1 ianuarie 2017 baza lunară de calcul pentru contribuția la sănătate aferentă veniturilor din dividende reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului, însa este plafonată la 5 salarii medii brute conform art.176 alin.5.  In situația in care venitul din dividende este singurul venit realizat, baza de calcul lunară nu poate fi mai mică decât un salariu minim brut pe țară. Această prevedere rămâne in vigoare și în anul 2017.

In concluzie, baza de calcul lunară se determină prin raportarea întregii valori a dividendelor brute incasate intr-un an fiscal din toate sursele  la doisprezece luni.

Exemplu de calcul privind plafonarea contribuției datorate cu 1 ianuarie 2017:

O persoană fizică realiazează în  anul 2017 dividende suma de 1.200.000 lei brut pentru care s-a reținut impozit de 60.000 lei, respectiv a incasat suma netă de 1.140.000 lei.Sumele sunt achitate în luna ianuarie și în luna noiembrie 2017.Astfel, baza de calcul lunară pentru contribuția la sănătate  determinată conform art.176. alin.2 este de 100.000 lei , adică 1.200.000 lei brut anual/12 luni calendaristice.

Valoarea lunară la care se calculează contribuția individuală de sănătate este: 5 x 2.681 lei salariu mediu brut  = 13.405 lei

deci din 100.000 lei  baza de calcul lunară se va calcula contribuție de sănătate numai pentru 13.405 lei, pentru ceea ce depășește această valoare nu se aplică cota de contribuție.

Valoarea lunară a contribuției de asigurări sociale de sănătate este de:   13.405 lei*5,5% cota de contribuție = 737,27 lei

Valoarea contribuției la sănătate anuale datorată pentru dividendele brute încasate este de:   737,27 lei* 12 luni  = 8.847 lei

În concluzie,  valoarea maxima anuală a contribuției de sănătate într-un an fiscal este de 8.847 lei sau altfel spus contribuția de asigurări de sănătate nu se datorează  la sumele încasate ca și dividende care depășesc plafonul de  160.860 lei anual  (5 salarii medii brute *12 luni calendaristice)

 Nota: 2.681 lei este salariu mediu brut in anul 2016 si a fost utilizat numai pentru exemplificare

În ceea ce privește modalitatea de plată a dividendelor, rămân ca și un punct sensibil, cu risc contravențional prevederile de art.4 alin4 Legii 70/2015: Operaţiunile de plăţi în numerar efectuate de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi restituiri de împrumuturi sau alte finanţări se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către o persoană. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către o persoană, pentru tranzacţiile mai mari de 10.000 leiîn actul normativ nu este detaliat dacă hotărârea adunării generale de repartizare a profitului la fondul de dividende este considerata o tranzacție sau fiecare plata în sine este considerata o tranzacție.

Redăm mai jos temeiurile legale care au stat la baza formulării informării fiscale, texte legale extrase din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările ulterioare – inclusiv cu Ordonanța 84/2016

Titlul IV – Impozitul pe venit – Capitolul V – Impozitul pe venitul din investiții

Art. 97  alin (7)Veniturile sub formă de dividende, inclusiv câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare definite de legislaţia în materie la organisme de plasament colectiv se impun cu o cotă de 5% din suma acestora, impozitul fiind final. Obligaţia calculării şi reţinerii impozitului pe veniturile sub formă de dividende revine persoanelor juridice, odată cu plata dividendelor/sumelor reprezentând câştigul obţinut ca urmare a deţinerii de titluri de participare de către acţionari/asociaţi/investitori. Termenul de virare a impozitului este până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se face plata. În cazul dividendelor/câştigurilor obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/asociaţilor/investitorilor până la sfârşitul anului în care s-au aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende/câştig se plăteşte până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor. Impozitul datorat se virează integral la bugetul de stat.

 TITLUL V – Contribuții sociale obligatorii  CAPITOLUL II – Contribuțiile de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor sociale de stat

 SECŢIUNEA 7: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse

Art. 176: Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii

(1)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din investiţii sub forma câştigurilor din transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă câştigul net anual determinat potrivit prevederilor art. 96, raportat la cele 12 luni ale anului de realizare a veniturilor.

(2)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dividende, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dividende, în bani sau în natură, distribuite de persoanele juridice, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

(3)Pentru persoanele fizice care realizează venituri din dobânzi, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor brute din dobânzi, realizate în cursul anului fiscal precedent, raportat la cele 12 luni ale anului.

(4)Pentru persoanele fizice care realizează venituri impozabile din lichidarea unei persoane juridice, inclusiv din reducerea de capital, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate reprezintă totalul veniturilor impozabile distribuite de persoanele juridice.

(5)Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, bazele lunare de calcul prevăzute la alin. (1)-(4) nu pot fi mai mari decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 139 alin. (3), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia.

(6)Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate veniturile din investiţii neimpozabile, prevăzute la art. 93.

(7)În anul 2016, persoanele care realizează venituri din investiţii nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri, dacă realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a)-d), g), i)-l), cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală.

SECŢIUNEA 8: Stabilirea şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse

Art. 178: Stabilirea contribuţiei

(1)Pentru anul 2016, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizie de impunere anuală, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.

(2)În cazul persoanelor fizice care realizează, începând cu anul 2017, venituri din investiţii şi/sau din alte surse, contribuţia de asigurări sociale de sănătate se stabileşte de organul fiscal competent, prin decizia de impunere anuală prevăzută la art. 179 alin. (2), pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţiile privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală, după caz.

(3)Contribuţia de asigurări sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) şi (2), după caz, se stabileşte în anul următor celui în care au fost realizate veniturile, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul menţionate la art. 176 şi 177, după caz. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere.

(4)Pentru anul 2016, baza lunara de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate nu poate fi mai mică decât un salariu de bază minim brut pe ţară, dacă venitul pentru care se calculează contribuţia este singurul realizat.

(4)În cazul veniturilor prevăzute la alin. (1) realizate în anul 2016, ale căror baze lunare de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară, nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate. Pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia datorată lunar se calculează asupra acestor baze de calcul.

(5)Sumele reprezentând obligaţiile anuale de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilite prin decizia de impunere anuală, potrivit alin. (1), se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei.

Distribuie pe:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email